mantry

Mantry zbožňuji . . . Často a ráda si je pobrukuju, zpívám, šeptám, odříkávám . . .

Mantra v sanskrtu मन्त्रः od kořene man- myslet, a přípony -tra, označující nástroj. Mantra je tedy nástroj k transformaci naší mysli.

Ve východních náboženstvích jako je hinduismus či buddhismus slouží k opakovanému recitování nebo k meditaci (opakování v mysli). Většinou se jedná o sled slabik, které nesou nějaký význam daný konkrétním náboženstvím, ale také jde o jejich zvukovou hodnotu a podpoření přirozené schopnosti mysli zklidnit se a soustředit se na zvukovou vibraci.

Účelem většiny manter je dosáhnout vysvobození (mókšy). Oslavné a povznášející mantry se většinou recitují nahlas. Mantra je slabika, slovo anebo sled několika slov se silným duchovním nábojem.

Mantrou lze ovlivnit a řídit všechny elementy a energie v kosmu.

Mantra je nejúčinnější prostředek k probuzení spícího vědomí.

Jsou tři druhy manter:

 • modlitba;

 • guru-mantra;

 • bídža-mantra.

Modlitba je rozmluva s Bohem.

Guru-mantra je esence modlitby, zakotvuje nás v Bohu, v átmá, v Já. Guru udělí guru-mantru žákovi při jeho vstupu na duchovní cestu. Jeden krátký příběh naznačuje, jak se má s mantrou a s Mistrovým požehnáním zacházet.

Jeden rolník a jeden kupec požádali duchovního učitele o mantru. Mistr dal každému z nich zrnko sóji a řekl: "Musím teď na nějakou dobu odcestovat. Dbejte o tohle zrnko, a až se vrátím, budu ho na vás chtít zpátky. Kdo o něj bude řádně pečovat, tomu dám mantru, kdo ne, mantru nedostane."

Kupec vzal zrnko sóji, pečlivě je zabalil do vaty a zamkl do skříňky. Rolník si ale pomyslel: Kdoví, jak dlouho bude Mistr pryč. Zrnko mezitím uschne anebo ho sežerou červi. Protože byla právě doba setby, zrnko sóji zasel. Zrnko vyklíčilo, vyrostla z něho rostlina plná sójových lusků, a když je rolník sklidil, navážil skoro kilo nové sóji. Mistr se nevracel, a tak rolník vysel příštího roku všechnu sóju, která se loni z Mistrova zrnka urodila. Tentokrát byla sójová úroda téměř stokilová a třetího roku zaplnil rolník sójou celý sklad. Čtvrtého roku se Mistr konečně vrátil. Kupec i rolník ho radostně přivítali a Mistr je požádal o svěřené sójové zrno. Kupec otevřel skříňku a chtěl Mistrovi zrnko předat. Jak se ulekl, když namísto sóji našel uschlé larvy moučných molů, kteří zrno sežrali. Mistr potřásl hlavou a řekl: "Než jsem odcestoval, řekl jsem: dbejte o tohle zrno. Ale takhle jsem si to nepředstavoval."

Pak se obrátil na rolníka a zeptal se: "Kde máš ty svoje zrno?" Rolník odpověděl: "Sója, kterou jsi mi svěřil, se tak rozmnožila, že ji sem nemůžu donést. Pojď, prosím, se mnou do mého skladu." Zavedl Mistra do skladu plného sóji. "Ty jsi má slova správně pochopil," řekl Mistr, požehnal rolníkovi a dal mu mantru.

Mantra je "živé" slovo. Je jako semeno, ze kterého vzejde mohutný strom obsypaný plody. Mantra v sobě ukrývá obrovskou schopnost rozmnožovat svou sílu - ale jen tehdy, když ji žák denně pravidelně opakuje. Opakováním mantry se mysl i vědomí pročišťují a karmy se ničí tak jako plevel na cestě, po které se pravidelně chodí. Dary od Mistra mohou sloužit jen tehdy, budeme-li s nimi pracovat. Pokud je však jen tak někam odložíme, uschnou jako květiny bez vody.

Bídža-mantra se svými jemnými vibracemi je esencí guru-mantry. Bídža-mantra je vlnění a volání duše. Působí zejména při hluboké meditaci. Doménou bídža-mantry je astrální rovina, a proto ovlivňuje a řídí běh osudu. Na první pohled se tyto procesy mohou zdát zvláštní, ale nic zvláštního na nich není. Mantra je zvuk, vibrace. Vědecké pokusy prokázaly, že určité tóny urychlují růst rostlin, anebo jsou dokonce s to přispívat k vyléčení různých chorob. Podobně ovlivňuje zvukové vlnění, energie zvukových vibrací, i jemné prvky tattev.

Duchovní mantry jsou většinou vyjadřovány sanskrtem. Sanskrtské mantry hrají při probouzení čaker důležitou roli. Důvod sahá až k počátkům stvoření. Sanskrt byl lidem sdělen samotným bohem Šivou. Hlásky sanskrtu, lépe řečeno znaky, jimiž jsou zachyceny, se nazývají "dévové". Výraz "déva" má tři významy: Bůh, ochránce (strážný anděl), kosmická vibrace. Bůh Šiva přivedl dévy na zem v podobě sanskrtských písmen. Proto se sanskrtské písmo nazývá "dévanágarí" - občané boží.

Sanskrtem se nemluví "jen tak". Sanskrtské texty je třeba přednášet specifickým způsobem se správnou intonací a akcentací. Bohužel se v dnešní době toto umění zapomíná. Sanskrt se zapisuje dvaapadesáti znaky - a právě tolik je kosmických rovin (lók). Kosmické roviny jsou i v nás, a proto je sanskrt klíčem k našemu vnitřnímu světu. Když se v hluboké meditaci ponoříme do kosmických sfér, vnímáme někdy i mantry sanskrtských hlásek a s nimi spojené tattvy a vlastnosti.

Vibrace mohou být slyšitelné a neslyšitelné. Mezi neslyšitelné vibrace patří například myšlenky a city. Přesto působí neméně silně než nahlas pronesené slovo. Po smrti je duše astrálními rovinami vedena právě neviditelnými a neslyšitelnými vibracemi. A vibrace manter vedou duši přímo do světla sebeuvědomění a sebeuskutečnění.

Podle prastaré, úctyhodné tradice zpečeťuje guru-mantra (siddha-mantra) vztah duchovního Mistra a jeho následovníků, to znamená, že žák může dostat guru-mantru pouze od jednoho Mistra. Guru-mantra není ovšem sugestivní formule pro uklidnění mysli typu: "vede se mi dobře", "cítím boží přítomnost", "mám v sobě mír". Siddha-mantra (guru-mantra) působí silou slova s duchovním nábojem.

Mantru si osvojujeme pěti způsoby, podle nichž se nazývá:

 1. LIKHITA - psaná;

 2. VAIKHARÍ - mluvená;

 3. UPÁNŠU - šeptaná;

 4. MÁNASA - vyslovovaná v duchu;

 5. ADŽAPA - nepřetržitě vnitřně opakovaná.

Duchovní mantra obsahuje vždy slabiku ÓM a jméno některé božské inkarnace. Jméno je nesmírně významné. Soustřeďuje v sobě osobnost, kterou označuje. K tomu se váže epizoda z eposu Rámájana.

Když bůh Ráma hledal choť Sítu, kterou mu unesl démon Rávana, přišel se svou družinou až k moři oddělujícímu Indii od ostrova Šrí Lanky. Na Šrí Lance leželo Rávanovo království. Jak se ale dostat přes moře na ostrov? Tu řekl Rámův oddaný bhakta Hanumán: "Bože, tvým jménem postavíme přechod přes moře." Zdvihl kámen a napsal na něj sanskrtským písmem RÁMA. Pak hodil kámen do moře. A stal se zázrak - kámen neklesl, nýbrž zůstal na hladině. Všichni ostatní následovali Hanumánův příklad, házeli kameny s Rámovým jménem do moře a za chvíli spojil plovoucí most pevninu s ostrovem.

I Ráma chtěl pomoci a hodil do moře kámen. Jeho kámen však klesl ke dnu. Ani na druhý pokus se mu nepodařilo udržet kámen na hladině, třebaže kameny jeho družiny zůstávaly na povrchu. Znejistělý Ráma se zeptal Hanumána: "Pověz mi, jak je možné, že vaše kameny se udrží na hladině a moje klesají ke dnu?" Hanumán odpověděl: "To je přece nad slunce jasnější. Sám jsi nás přece učil, že to, co bůh nechá klesnout, padne dolů. Proto padá ke dnu všechno, co ty odhodíš. My ale jednáme s důvěrou v tebe a síla tvého jména drží kameny nad vodou."

Příběh ukazuje, jaká síla je obsažena v božím jménu. Opakujeme-li mantru s božím jménem, zmůžeme všechno.

Om Namah Shivaya

Velmi silná uvolňující a očišťující mantra. Léčí a harmonizuje základní univerzální Elementy v energetickém systému člověka.

Om Namah Shivaya je velmi silná mantra. Někdy se jí říká mantra vykoupení. O této mantře bylo řečeno, že pokud v srdci neustále vibruje, pak není třeba meditací, ani dalších cvičení. Chcete-li opakovat tuto mantru, nepotřebujete žádné rituály ani ceremonie. Tato mantra je bez jakýchkoli omezení. Může ji opakovat každý - mladý nebo starý, bohatý či chudý, věřící či nevěřící... Bez ohledu na cokoli, kdo s ní bude pracovat, pomůže každému.

Opakujte ji s úctou a nechte ji proniknout do svého srdce, do svého nitra. Uvědomte si vaše nitro - je to Boží forma ve vás.
Shiva je nejvyšší realitou. Symbolizuje vnitřní já, které zůstává zachováno, i když vše skončí.

"Ať prvky Stvoření se ve mně zhmotní v dostatečné hojnosti."

Mantra používá univerzální Elementy, které ovládají jednotlivé čakry: Země, Voda, Oheň, Vzduch a Éter. Slabiky Na, Ma, Ši, Va, Ja pomáhají čakrám lépe využít a harmonizovat základní Elementy, které v dané čakře převládají.

Mantra vede také ke spirituálnímu zdokonalení. Pomáhá čistit mužský aspekt, ruší negativní, anebo jakékoli omezující myšlenky.

https://www.youtube.com/watch?v=05c7SkvFY_o

GAYATRI mnatra:           Om Bhur, Bhurvah Svah,

Tat Savitur, Varenyam,

Bhargo, Devasya Dhimahi

Dhiyo Yona

Prachodayat

"Ó, Pane, ty jsi ten, který daruje život, odstraňuje bolest a trápení, ten, který přináší štěstí.

Ó, stvořiteli vesmíru, kéž obdržíme tvé svrchované, hřích ničící světlo, kéž vedeš náš intelekt správným směrem."

Meditujme o ÓM, božském prazvuku, z něhož povstaly tři říše, hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (bhúr bhuvah svaha). Uctívejme (varénjam) nejvyšší nepopsatelné božské Bytí (tat), tvořivou, životadárnou sílu, která se projevuje i ve slunci (savitur). Meditujme (dhímahi) o zářivém (bhargó) světle (dévasja) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti. Ó Bože, vroucně tě prosíme (jónah pračódaját), ať Tvé světlo osvítí naši mysl (dhí). Gayatri mantra je jedna z nejstarších modliteb, které lidstvo zná. Stará jako světlo samo, stejně jako vitální síla.

Tato modlitba volá k nejvyšší moudrosti, brilantnosti vesmíru ukázat a osvítit naši pravou podstat.

Tato mantra nám pomáhá stát se jemnými a přijímajícími k božské moudrosti, ochraňující život a

podstatu našeho Bytí.

Gájatrí mantra je mnoho tisíc let stará a velmi silná védská mantra. Slouží k rozpouštění negativní karmy. Ochraňuje, očišťuje (také potravu) a vede k osvícení. Saí Bába radí zpívat ji třikrát nebo lépe devětkrát denně. Gájatrí lze také zpívat s džapamálou (růžencem o 108 korálkách). Lze ji recitovat libovolně často. Důležité je, aby byl počet recitací dělitelný třemi.

Meditujeme na nejvyšší Světlo které je zdrojem tohoto vesmíru kéž prozáří naše tělo i mysl.

Gájatrí mantra je považována za vrcholnou z védických manter a její původ spojován se samotným počátkem Času. Její síla a působnost se promítá v mnoha dimenzích a její univerzální energie byla po tisíciletí majákem a inspirací pro nespočet generací. Tato mantra adresuje aspekt Světla, "Slunce vědomí", věčného zdroje našeho bytí (Savita). Gájatrí mantra nám pomůže prozářit, harmonizovat a naplnit světlem všechny složky naší bytosti. Pomůže nám otevřít naše srdce i mysl jejich věčnému zářícímu zdroji.

https://www.youtube.com/watch?v=n9GFSYFXHyo

óm mani pame hum

Nejznámější buddhistická mantra bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary . Ne náhodou se nazývá mantrou nekonečného soucitu. Zaměřuje se totiž právě na něj, ale tím je užitečná proti všem rušivým emocím, tedy stavům mysli přinášejícím utrpení (nevědomost, ulpívání, nenávist, pýcha, chtivost, závist a žárlivost). Většinou působí na mysl až po větším počtu opakování (v řádu desetitisíců), ale vždy je důležitá motivace. Jednotlivé slabiky mantry óm mani päme hung působí takto:

 • óm - odstraňuje pýchu, egoismus a tendenci znovuzrozovat se mezi bohy

 • ma - působí na žárlivost a závist, a tendenci znovuzrozovat se mezi polobohy

 • ni - připoutanost, egoistické přání a zabraňuje znovuzrozování mezi lidmi

 • pa/ pä - odstraňuje nevědomost, zmatek a zaslepení, a nebezpečí zrodit se jako zvíře

 • me - odstraňuje chamtivost, touhu a chtíč, a nebezpečí zrodit se v příštím životě jako duch

 • hum/hung - odstraňuje hněv a nenávist , a odvádí nás ze světa paranoie

= Ó klenote v lotosu, ať jest.

https://www.youtube.com/watch?v=iG_lNuNUVd4

Ek Ong Kar Sat Gur Prasad,

Sat Gur Prasad Ek Ong Kar

Velmi silná mantra transformující negativní energii v pozitivní. Posvátná mantra.

Uvede Vás do takovém stavu manifestace, že vaše myšlenky se velmi rychle zhmotní. Naštěstí se energie samotné mantry pomáhá přepínat na pozitivní. Bere své vlastní negativní myšlení, zastaví ho v jeho stopách a obrací vše do pozitivitou. Myšlenkové vhledy do vašeho vědomí, které mají být zpracovány = "Ek Ong Kar Sat Gur Prasad," , vyjdou čisté= "So Gur Prasad Ek Ong Kar."

gur prasad= boží laskavost, dar, guru milosti

překlad: Je jeden Stvořitel všeho. Vše je požehnáním Jednoho Stvořitele. Toto poznání přichází skrze Guru milosti.

https://www.youtube.com/watch?v=B2XkzZR4R0U

OM SHANTI, SHANTI, SHANTI

znamená mír, vnitřní mír a zvuk mantry ÓM celý účinek zesiluje

Shanti neznačí jen vnější mír, ale také stav vnitřního prožítku, ve kterém se nacházíme, když jsme v harmonii s okolním světem, ostatními lidmi a také se sebou samými. Stav ve kterém se spojuje plné prožívání přítomného okamžiku, radost, harmonie a vnitřní mír.


Brahmananda Swarupa Isha Jagadisha

Akhilananda Swaroopa Isha Mahesha

mantra pro vnitřní klid, harmonii, stav blaženosti

Brahmananda je obraz nebo odraz

Swarupa je nekonečná radost a nejvýšší blaženost

Tudíž spojením je výzanm: odraz nekonečné blaženosti

Isha (neomezený) Jagadisha : ten, kdo vládne existenci je konečným stavem blaženosti

Akhilananda je vše, all inclusive a obrazem toho všeho je Mahesha

Mahesha je příznivý vládce, na něž se odkazoval i Šiva

https://www.youtube.com/watch?v=2iNM2sKp8Ec